ژیمناستیک

صعود یک پله ای کیخا در رنکینگ جهانی ژیمناستیک

ملی پوش ژیمناستیک ایران یک پله در رنکینگ جهانی این رشته صعود کرد.

22 فروردین 1399

اینچه درگاهی: برخی چشم دیدن موفقیت های ژیمناستیک را ندارند، شلوغ می کنند، اما وارد حاشیه نمی شویم

رئیس فدراسیون ژیمناستیک گفت: برخی چشم دیدن این موفقیت های ما را ندارند و سعی می کنند با حاشیه سازی مانع از دیده شدن این موفقیت شوند.

5 آذر 1398