تعبیر خواب قالی، دیدن پهن کردن قالی در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش بالیو، با تعبیر خواب قالی، تعبیر خواب پهن کردن قالی، تعبیر خواب قالی بافتن، تعبیر خواب قالی کهنه و تعبیر خواب خرید و فروش قالی همراه ما باشید.

تعبیر خواب قالی، دیدن پهن کردن قالی در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - درباره تعبیر خواب قالی منوچهر مطیعی تهرانی (تعبیر گر معاصر) می گوید که بایستی بین فرش و قالی در خواب تفاوت قائل شویم زیرا تفسیر و دیدن هر کدام در خواب معنای مختلفی را به همراه دارد.

تعبیر خواب قالی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

  • اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است.
  • اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است.

محمدبن سیرین گوید:

  • اگر بیند قالی پهن کرده بودند و دانست ملک اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود.
  • اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

  • اگر درخواب بیند بر قالی کوچک نشسته بود، دلیل که عمرش کوتاه بود.
  • اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود.
  • اگر بیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد، دلیل است اقبال خود را به دست خود کند.

حضرت دانیال گوید: اگر درخواب قالی را سبز و پاکیزه بیند، دلیل بر جمعیت بود در دین و جهان. اگر قالی را در خانه دیگران بیند که انداخته بود، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند.

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن قالی در خواب به معنای آن است که دوستان ثروتمند هنگام نیازمندی با کمک شما خواهند شتافت.
  • اگر خواب ببینید بر قالی راه می روید، نشانه نشاط و کامیابی است.
  • اگر دختری خواب قالی ببیند، نشانه آن است که صاحب خانه ای زیبا و خدمتکارانی خواهد شد.

تعبیر خواب دیدن قالی در اتاق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما قالی دیگری در آن گسترده است صاحب قالی هر که هست به شما سود می رساند و شما از او بهره مند می شد. اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می شود حتی روزی شما را می برد. اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می یابد.

تعبیر خواب قالی بافتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که قالی می بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می نماید ولی اگر در قالی که می بافید مشاهده کنید نقش ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می آید.

تعبیر خواب قالی کهنه و محقر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.

تعبیر خواب خرید و فروش قالی

آنلی بیتون: اگر در خواب چند قالی بخرید، دلالت بر آن دارد که سود فراوانی نصیب شما خواهد شد. اما اگر خواب ببینید چند قالی می فروشید، نشانه آن است که به سفری لذتبخش و سودآور خواهد رفت.

کلام آخر

در این مطلب تعابیر مختلفی که مربوط به تعبیر خواب قالی بود را برای شما شرح دادیم. اگر در این مطلب پیروز به تعبیر خوابتان نشدید، می توانید آن را در پایین همین صفحه بنویسید تا معنی خواب را برایتان روشن کنیم.

منبع: setare.com
انتشار: 21 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 21 اردیبهشت 1400 گردآورنده: balio.ir شناسه مطلب: 1412

به "تعبیر خواب قالی، دیدن پهن کردن قالی در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

4 کاربر به "تعبیر خواب قالی، دیدن پهن کردن قالی در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب قالی، دیدن پهن کردن قالی در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید